ÜCRETSİZ SEMİNER
BİZE YAZIN
UFRAD DÜRÜSTLÜK İLKELERİ
 
EFF (European Franchise Federation - Avrupa Franchise Federasyonu) İlkeleri aynen kabul edilmiştir.
 
BÖLÜM 1: TANIM
 
Franchising; bir mal ve/veya hizmet ve/veya teknoloji pazarlama yöntemidir. Yasal ve finansal açıdan ayrı ve bağımsız kuruluşlar olan Franchise veren ve Franchise alanın aralarında kurdukları yakın ve sürekli işbirliğine dayanır. Bu ilişkide Franchise veren, Franchise alanlarına bireysel olarak, işlerini Franchise verenin sistemine uygun olarak yürütme hak ve yükümlülüğünü verir.
Franchise alan, doğrudan veya dolaylı bir mali bedel karşılığında Franchise verenin ticari adını ve / veya ticari markasını, know-how’ını, işgörme ve teknik yöntemlerini, iş görme sistemini ve diğer sınai ve/veya fikri mülkiyet haklarını kullanma hak ve zorunluluğunu, taraflar arasında bu amaçla yapılan yazılı bir franchise anlaşmasının süresi ve kapsamı içinde devamlı olarak alacağı ticari ve teknik destek ile üstlenir.
 
BÖLÜM 2: YÖNLENDİRİCİ İLKELER
 
2.1. Franchise veren, kendisi ve Bireysel Franchise alanlarından oluşan franchise sisteminin kurucusu ve uzun vadeli koruyucusudur.
2.2. Franchise verenin yükümlülükleri;
Franchise veren aşağıdaki şartları yerine getirmelidir:
(a) Bir iş sistemini franchise zinciri haline getirmeden önce, makul bir süre boyunca ve en azından bir örnek işletmede işini başarıyla yürütmüş olmalıdır.
(b) Zincirin isim, marka ve diğer ayırt edici özelliklerinin sahibi olmalı veya yasal olarak kullanım hakkına sahip olmalıdır.
(c) Anlaşma süresince bireysel Franchise alana başlangıçtaki eğitimi ve sürekli ticari ve/veya teknik desteği vermelidir.
2.3. Bireysel Franchise alanın yükümlülükleri;
Bireysel Franchise alan aşağıdaki şartları yerine getirmelidir;
(a) Franchise işletmesinin gelişmesi ve franchise sisteminin ortak kimliği ve saygınlığının korunması için azami gayreti göstermelidir.
(b) Franchise verenin verimli yönetimi için, Franchise alanın performansının ve mali durumunun belirlenmesini kolaylaştıracak doğrulanabilir işletme bilgilerini vermelidir. Franchise verenin talebi üzerine, Franchise verenin ve/veya temsilcisinin, bireysel Franchise alanın işletme kayıtlarında makul zamanlarda araştırma ve çalışmasına izin vermelidir
(c) Anlaşma süresince ve bitiminden sonra Franchise verenin verdiği know-how’ı üçüncü şahıslara açmamalıdır.
2.4. Her İki Tarafın Sürekli Yükümlülükleri;
Taraflar birbirleriyle ilişkilerinde dürüst davranmalıdırlar.
Franchise veren anlaşmasının her ihlalinde Bireysel Franchise alanı yazılı olarak ikaz etmeli ve kusurun giderilmesi için makul süre tanımalıdır.
Taraflar şikayet, tasa ve anlaşmazlıklarını samimiyet ve iyi niyet ile; dürüst ve makul temas, doğrudan temas ve müzakere ile çözmelidir.         
 
BÖLÜM 3: FRANCHISE ALANI BULMA, REKLAM VE BİLGİLENDİRME
 
3.1. Bireysel Franchise alanı bulmaya yönelik reklamlar belirsiz ve yanıltıcı olmamalıdır.
3.2. Bireysel Franchise alanın gelecekteki olası sonuçlar, rakamlar ve kazançlarına ilişkin doğrudan veya dolaylı bilgi içeren, Franchise alan arama, reklam ve tanıtım malzemeleri tarafsız olmalı, yanlış ve yönlendirici olmamalıdır.
3.3. Bireysel Franchise alan adaylarının her tür bağlayıcı belgeye tam bilgilendirilmiş olarak katılabilmeleri için onlara işbu Dürüst Franchise İlkeleri’nin güncel bir kopyası ve franchise ilişkisi hakkındaki tüm bilgiler, tam ve doğru olarak, yazılı halde, bağlayıcı belgelerin yürürlüğe girmesinden makul bir süre önce verilmelidir.
3.4. Bir Franchise veren, Bireysel Franchise alan adayının bir ön anlaşma imzalamasını şart koşarsa, aşağıdaki ilkeler kabul edilmelidir;
(a) Herhangi bir ön anlaşma imzalanmadan önce, ön anlaşmanın amacı, ön anlaşma süresince ve ön anlaşma nedeniyle doğacak masraflar için Franchise verenden ödemesi istenebilecek karşılıklar Bireysel Franchise alan adayına yazılı olarak verilmelidir. Franchise anlaşması yürürlüğe girdiğinde söz konusu ödemeler geri verilmeli veya Bireysel Franchise alanın ödeyeceği olası başlangıç bedeline sayılmalıdır.
 
BÖLÜM 4: BİREYSEL FRANCHISE ALANIN SEÇİMİ
 
Franchise veren, Bireysel Franchise alan olarak makul bir araştırma sonucu, franchise işini yürütmeye, yeterli temel yeteneklere, eğitime, kişisel niteliklere ve finansal kaynaklara sahip olduğu anlaşılan kişileri seçmeli ve kabul etmelidir.
 
BÖLÜM 5: FRANCHISE ANLAŞMASI
 
5.1. Franchise anlaşması, ülke hukukuna, Avrupa Birliği hukukuna ve işbu Dürüst Franchise İlkeleri’ne ve onun her türlü ülkesel ekine uygun olmalıdır.
5.2. Anlaşma, Franchise verenin sınai ve fikri mülkiyet haklarını koruma ve ortak kimliği ve saygınlığı sürdürme konusunda franchise zinciri mensuplarının çıkarlarını yansıtmalıdır. Franchise ilişkisiyle bağlantılı tüm anlaşmalar ve anlaşmaya bağlı düzenlemeler yazılı olmalı, Franchise alanın bulunduğu ülkenin resmi dilinde yapılmalı veya yeminli tercüman kanalıyla resmi diline çevrilmelidir. İmzalanan anlaşmalar derhal Bireysel Franchise alana verilmelidir.
5.3. Franchise anlaşması, belirsizliğe yer vermeden, tarafların karşılıklı yükümlülük ve sorumluluklarını ve ilişkiyi ilgilendiren diğer tüm hususları düzenlemelidir.
5.4. Anlaşmada mutlaka yer alması gereken önemli konular şunlardır;
(a) Franchise verene tanınan haklar
(b) Franchise alana tanınan haklar
(c) Bireysel Franchise alana sunulacak olan mal ve hizmetler
(d) Franchise verenin yükümlülükleri
(e) Bireysel Franchise alanın yükümlülükleri
(f) Bireysel Franchise alanın yapacağı ödemelerin şartları
(g)Bireysel Franchise alanın ilk yatırımını çıkartmasına yetecek uzunlukta olması gereken anlaşma süresi
(h) Anlaşmanın yenilenme şartları
(ı) Bireysel Franchise alanın franchise işini devir ve satışına hak tanıyan şartlar ve Franchise verenin olası ilk alım hakkı
(j) Bireysel Franchise alanın Franchise verenin ayırt edici işaret, ticari ad, ticari marka, hizmet markası, dükkan tabelaları, logo ve diğer ayırt edici belirtilerini kullanma şartları
(k) Franchise verenin franchise sistemini yeni ve değişen yöntemlere uydurabilme hakkı
(l) Anlaşmanın sona ermesinin şartları
(m) Anlaşmanın sona ermesinin akabinde Franchise verene veya başka kişilere ait maddi ve gayri maddi şeylerin teslim şartları
 
BÖLÜM 6: DÜRÜST FRANCHISE İLKELERİ VE MASTER FRANCHISE SİSTEMİ
 
İşbu Dürüst Franchise İlkeleri, Franchise veren ile Bireysel Franchise alanları arasındaki ilişkide ve aynı şekilde Master Franchise alan ile Bireysel Franchise alanları arasındaki ilişkide uygulanmalıdır. Franchise veren ile Master Franchise alan arasındaki ilişkide uygulanmamalıdır.
 
Franchise&More